Obowiązki nakładane na pracodawcę
zorganizowania w podległym sobie zakładzie lub instytucji sprawnie funkcjonującego systemu udzielania pierwszej pomocy,
na podstawie zapisów zawartych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r.
- KODEKS PRACY (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

Art. 224.

§1. Pracodawca prowadzący działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników, jest obowiązany podejmować działania zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu.
§2. W przypadku, o którym mowa w §1, pracodawca jest obowiązany zapewnić:
1) odpowiednie do rodzaju niebezpieczeństwa urządzenia i sprzęt ratowniczy oraz ich obsługę przez osoby nalezycie przeszkolone,
2) udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.
§3. Przepisy §1 i 2 nie naruszają wymagań, określonych w odrębnych przepisach, dotyczących katastrof  i innych nadzwyczajnych zagrożeń.